COMMUNICATIE, KENNIS EN BETROKKENHEID GEMEENTE

De gemeente heeft wat maanden geleden besloten een 3-tal info-avonden te organiseren om de burger te informeren over de komende energietransitie en haar warmtevisie.
Een prima initiatief dat alle lof verdient als je ervan uit gaat, dat dit bedoeld is om zoveel mogelijk draagvlak te creëren onder de burgers en tegelijkertijd zinvolle en adequate plannen en kennis te delen. Tijdens de eerste sessie is geïnventariseerd waar de knel en pijnpunten liggen voor de inwoners van Albrandswaard. Een zinvolle discussie waardoor bezoekers hoopvol gestemd huiswaarts keerden.

De energietransitie is veruit de grootste exercitie ooit, uit te voeren door een gemeente en een exercitie met veruit de grootste impact voor de burgers. Onbegrijpelijk is dan ook dat er slechts 1 wethouder aanwezig was die niet verder kwam dan goedenavond, en verder als verantwoordelijk bestuurder geen aandeel had op de avond. Het is wel de persoon die u en mij uiteindelijk een oplossing zal presenteren als best haalbare invulling voor de warmtevisie. Gemeenteraadsleden die ook hun besluiten en stem zullen ventileren, waren en masse afwezig.
Ook de burger laat het massaal afweten en blijft zoals gewoonlijk klagend aan de zijlijn staan, zonder persoonlijk enige activiteit te ontplooien. Niet veel beter dan de gemeente zelf dus!
Een vorm van desinteresse in optima forma!

De 2e sessie is gebruikt om de diverse knel en pijnpunten uit de 1e sessie te resumeren en bespreken. Prima, denk je dan in eerste instantie. Fijn ook, want IK zoek draagvlak en voor iedereen betaalbare oplossingen. Ik vind dat er echt wel iets mag veranderen in onze dagelijkse energie consumptie en hoe het zo slim en voordelig mogelijk toepasbaar te maken. Het was dan ook een teleurstelling om te moeten horen dat de gemeente ‘uw zorgen, wel begrijpt…maar’ er verder niets mee kan doen. De gemeente volgt slechts de opdracht van hogerhand en hoopt op weinig intellect van het publiek om rustig haar eigen beleid en visie vorm te geven.
De gemeente blinkt verder helaas uit in het hebben van een weinig tot geen kritische houding ten aanzien van een aantal onderwerpen en ontwikkelingen. Er wordt weer een beleid gevoerd in het kader van de 12 miljard verkwanselde euro’s voor bio-massa inzet. Ik probeer zo subtiel mogelijk aan te geven, dat eerst nadenken en dan doen…een wellicht juistere aanpak is in een geldverslindende transitie. Een warmtenet lijkt de belangrijkste gevonden oplossing te worden al moet die natuurlijk later nog uitgewerkt en getoetst op financiële en voor Rotterdam planologische haalbaarheid. De financiële haalbaarheid is een lastig te doorgronden aspect, door de vele aannames en al dan niet reeds getekende contracten. Eén zekerheid is reeds wel te melden ‘uw maandelijkse energielasten’ zullen veel hoger zijn, en dan praten we niet over €15. maar ik schat zomaar €75 per maand. Ik wordt in deze graag gelogenstraft, want dan valt het wellicht nog iets mee al noem ik deze bedragen na onderzoek! De gemeente heeft geen ondersteuningsprogramma ter stimulatie van energie neutraal wonen. De gemeente (burger)vertegenwoordigers zijn tijdens deze 2e sessie zelfs volledig afwezig, geen raadsleden en geen wethouders. Het interesseert ze geen bal blijkbaar. Het zou de voltallige gemeenteraad sieren om ‘ de poeperd’ voor even van het rode pluche te lichten en het gesprek aangaan met de aanwezigen. Ik schat zomaar in dat ze er nog iets van leren.

De volgende en voorlopig laatste sessie zal begin 2020 plaatsvinden. Ik heb onderhand menig overheidsrapport doorgespit en stel vast dat er kwalitatief zeer goede rapporten zijn verschenen met inhoudelijk duidelijk research en strategie. Het laatste baart me nu juist zorgen, want in al die peperdure en top-rapporten kom ik nergens het woord ‘burger’ tegen ? Het is alsof u niet bestaat, u valt technisch gezien onder het woord ‘kern’ of iets dergelijks. Alle rapporten hebben dus een specifieke insteek en dat is de ‘infrastructuur ansich’, nergens wordt gezocht naar een betaalbaarheidsnorm voor de latere ‘eindgebruiker’! Die is toch reeds bekend, hoor ik u denken, want er zijn toch al diverse warmtenetten! Helemaal waar, en die zijn dus ook allemaal duurder dan onze huidige energieafrekening, maar voor de postcodeloterijwinnaar die buiten het warmtenet valt ligt er een totaal andere prijs te wachten. Voor het warmtenet een prijsopbouw die on-transparant is en posten mag bevatten als ‘redelijke kosten’, waarmee een leverancier dus letterlijk alle gewenste kosten, baten en winst op kan leggen aan een eindgebruiker, die verder geen enkele kant op kan. Hiermee wordt dus een vorm van ‘slikken of stikken’ beleid ingezet, wat volgens het burgerlijk wetboek Boek 5, ingaat tegen regelgeving. De overheidsopdracht aan bureau’s en stakeholders heeft dus een andere insteek dan de preek van de kansel in de 2e kamer onder het mom van ‘samen en meedenken’. Want laten we eerlijk zijn, het mee mogen denken blijft beperkt tot een nieuwe Hans Kazan illusie.

 

DIT IS WAT NIEMAND WIL

 

Is er dan niets goed? Natuurlijk wel, de insteek tot innovatie en een betere wereld is een must. De beelden van smeltend ijs, een uitgehongerde en verzwakte ijsbeer zoekend naar voedsel doen mijn hart pijn. Maar als de echte mega grote vervuilers Amerika, China, India en Rusland geen eco-visie invoeren is de ijsbeer en zijn soortgenoten gedoemd tot uitsterven, daar helpt geen Nederlandse warmtepomp of warmtenet tegen.
U hoort mij dus niet zeggen dat alles van A tot Z een broodje aap verhaal is, maar ik erger me wel aan de snelheid en eenzijdigheid waarmee nu ‘alles’ moet wijken en ingezette methodieken achteraf telkens weer een averechts effect kennen. Zeker, we hoeven pas in 2050 energie/uitstoot-neutraal te zijn, maar planmatig en planologisch werkt het niet zo. Plannen en getekende intenties met partijen zijn ruim voor 2030 opgetekend en gaan op papier en bestuurlijk reeds aanvangen. De gekozen methodiek staat tussen 2025 en 2030 echt vast. Dat kan ook niet anders bij dit grootschalige project. Een weg terug is er dus niet meer, het is een nu of nooit ingezette koers. Ik kan best erg blij zijn met een voor ieder betaalbaar warmtenet, een betaalbare warmtepomp en een beter milieu is uiteindelijk veel waard voor ieder. Maar uitstoot blijft, omdat dit de chemische werking betreft van onze natuur zelf, onze bedrijvigheid en existentie in het algemeen.

De basis is willen en kunnen veranderen.